تمام مطالب برچسب : معیارهای انتخاب همسر
معیارهای اساسی برای داشتن یک ازدواج موفق

معیارهای اساسی برای داشتن یک ازدواج موفق

در این مقاله سعی شده که اطلاعات مهمی در مورد مهمترین معیارهای انتخاب همسر و ازدواج موفق گفته شود. پس همراه من باشید مهم ترین معیارها در انتخاب همسر در بررسی معیارهای مهم ازدواج و انتخاب همسر دسته بندی های مختلفی تاکنون صورت گرفته لیکن نکته قابل تأمل این است که دسته بندیهایی می تواند مفید و مؤثر باشد که اولاً منطبق بر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران باشد و از طرفی موارد اساسی و مهم را در برگیرد. از این جهت یکی از دسته بندیهای بسیار خوب و دقیق را که آقای دکتر شاهین فرهنگ معمولا در سمینارها و آموز شهای پیش از ازدواج خود بیان می نمایند و براساس مطالعات و تحقیقات به دست آمده است با […]